INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY, DODAVATELE

Vážení dodavatelé / zákazníci, naše společnost Fruko- Schulz s.r.o., IČO: 46679421,Jiráskovo předměstí 629/III, 377 01 Jindřichův Hradec (dále „společnost“) je správcem osobních údajů. Touto cestou bychom Vás rádi informovali o způsobu, jakým nakládáme s Vašimi osobními údaji.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.

Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné. Prosíme Vás proto, abyste nás informovali o jakékoli změně v poskytnutých osobních údajích, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 dní ode dne, kdy změna nastala.
V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů společností se, prosím, obraťte na:
Bohumila Mikšíková, e-mail: miksikova@fruko.cz

Proč tyto osobní údaje společnost zpracovává?

Společnost zpracovává osobní údaje klientů zejména z těchto důvodů (účelů):
(i) uzavření příslušné smlouvy / vyřízení objednávky / prodej zboží
(ii) vedení databáze zákazníků, dodavatelů a jejich kontaktních údajů.
(iii) fakturace a vedení účetnictví.
(iv) vedení pohledávek vůči zákazníkům.
(v) adresný prodej

Co společnost opravňuje ke zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely?
Společnost je oprávněna/povinna zpracovávat osobní údaje, pokud:

(i) je potřebuje pro splnění jakékoliv smlouvy (dohody), kterou s ní zákazníci/dodavatelé uzavřeli (včetně samotného uzavření); v případě, že zákazník/dodavatel odmítne takové údaje poskytnout, není možné smlouvu (dohodu) uzavřít, resp. plnění ze smlouvy požadovat (např. vyřízení objednávky, prodej zboží, nákup zboží a materiálu, nákup služby).
(ii) společnost musí plnit právní povinnosti, které ji ukládá zákon
(iii) je potřebuje pro účely oprávněných zájmů svých či třetí strany (např. z důvodu vedení si databáze klientů).

Jaké osobní údaje společnost zpracovává?
Společnost zpracovává osobní údaje zákazníka/dodavatele zejména v tomto rozsahu:
(i) Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, telefonický kontakt, e-mailovou adresu.

(ii) Popisné údaje: bankovní spojení.
(iii) Údaje o třetí osobě: jméno, příjmení, e-mail zástupce zákazníka/dodavatele.Komu může společnost zpřístupnit osobní údaje?
Zákazník/dodavatel bere na vědomí, že společnost je oprávněna zpřístupnit či sdělit jeho osobní údaje:
(i) subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po společnosti požadovat sdělení osobních údajů (např. policie, kontrolní orgány apod.).

Společnost poskytuje osobní údaje subjektům do třetích zemí (např. služební telefony a e-maily dopravců) , a to v souladu s pravidly uvedenými v GDPR. O konkrétních subjektech a podmínkách bude společnost informovat klienty na jejich žádost.

Jak dlouho bude společnost uchovávat osobní údaje?
Společnost bude osobní údaje zákazníka/dodavatele uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu, po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu práv společnosti. Konkrétní informace budou zákazník/dodavatel sděleny na jeho žádost.

Jaká jsou práva klienta?
(i) Zákazník/dodavatel je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů.
(ii) Zákazník/dodavatel je oprávněn požadovat po společnosti informace o zpracování svých osobních údajů, které je mu společnost povinna bez zbytečného odkladu předat. Dále je klient oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost společnosti osobní údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování.

Informace je platná ke dni: 23.5.2018